សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ ឬ​ចម្ងល់​ផ្សេងៗ សូម​ទូរស័ព្ទ​មក +855 12668458
ទម្រង់អាជីព

ប្រវត្តិរូប *

ផ្ទុកឯកសារឡើង (មានតែពាក្យរឺភី។ ភី។ ស៊ី)

  មិនអាចអានបានទេ? ផ្លាស់ប្តូរអត្ថបទ។

អាជីព


យើងនៅណឺណេសតែងតែស្វែងរកអ្នកជំនាញដែលមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកលេងក្រុមដ៏អស្ចារ្យសូមចែករំលែកប្រវត្តិរូបដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នកជាមួយពួកយើង

Select Country